Navigationکمک رسانی به ایرانیان پناهجو در پاریس


 

از مدتها پیش ایرانیان و افغانیهای زیادی ( از ١٤ تا ٣٠ ساله) ازطریق ترکیه، یونان و ایتالیا خودشان را به فرانسه رسانده اند و دولت فرانسه آنها را در کمپ های موقت در درون چادر در اطراف پاریس جای داده است. اغلب آنها قصد رفتن به انگلستان و دیگر کشورها را دارند و در حال حاضر در شرایط نا مطلوبی به سر میبرند.
 
طبق اطلاع و درخواستی که با ایمیل به سایت همبستگی مبنی بر « نیاز ایرانیان تازه آمده در پاریس به پوشاک و ...» داده شده بود وتصمیم جلسه ١٠،٠١،٢٠١٠ خانه همبستگی در این رابطه، کمکهای ما روز دوشنبه ١١،٠١،٢٠١٠ به پاریس ارسال گردید

به این جهت مقدار قابل توجهی پتو و پوشاک و کفش توسط دوستان و همیاران خانه همبستگی در محل کتابفروشی فروغ جمع آوری گردید. با توجه به زیاد بودن وسایل، آقایان مهرگانی و مهدی پور از طرف خانه همبستگی مهر، مستقیما وسایل را به پاریس برده و پس از هماهنگی با فعالین پاریس در این زمینه، کلیه وسایل جمع آوری شده را به آقای بهمن امینی تحویل دادند.

ایشان همان زمان با مسئولین دست اندر کار ایرانی، که در کمپ پناهجویان ایرانی و افغانی همراه با خبرنگار لوموند مشغول رسیدگی و تهیه گزارش بودند، تماس گرفتند. آنها از ما خواستند که با وسایل به کمپ رفته و در گفتگو با خبرنگار لوموند هم حضور داشته باشیم ولی به دلیل مشکلات فنی پیش آمده ما عذر خواستیم و وسایل را قرار شد خود آنها به کمپ ببرند.

این اقدام انسانی ما برای این پناه جویان و فعالین ایرانی در پاریس دلگرم کننده بودCopyright © by خانه همبستگی مهر. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken
Als PDF ansehen

[ Zurück ]