Navigationدر باره سایت


 

ما کوشش داریم در سایت خود همواره اطلاعات ارائه شده را به روز کنیم. ولی امکان نیز دارد که در مواردی سرعت تغییر اطلاعات سریعتر از به روز کردن ما گردد. ، در آن صورت ما تغییر اطلاعات ارائه شده را زان پس پی میگیریم.

خانه همبستگی مهر مسئولیتی در قبال اطلاعات موجود در سایتهای دیگری که از طریق سایت ما وارد آنها شده اید را، بعهده نمی گیرد.

اطلاعات موجود در سایت ما بخشا اطلاعات ویژه ما و بخشا کارهای مشترک ما با دیگر نهادها میباشد. تکثیر و پخش هر گونه اطلاعات ویژه در مورد خانه همبستگی مهر باید پس از اجازه کتبی ما صورت گیرد 

Copyright © by خانه همبستگی مهر. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken
Als PDF ansehen

[ Zurück ]